NE Z TOHOTO SVĚTA

Ježíš řekl: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí“ (Jan 15:18-19).

Tyto verše velmi přesně popisují, proč jsme v nenávisti. Když jsme byli spaseni, dostali jsme se „ze světa.“ A přijali jsme svou misi požadující, aby i ostatní vyšli „ze světa.“

„Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa“ (Jan 17:14).

„Protože však nejste ze světa, … proto vás svět nenávidí“ (Jan 15:19). Kristus v podstatě říká: „Svět vás nenávidí, protože jsem vás vytrhl z vašich zvyklostí. A tím myslím, že jsem vás vytrhl z přátelství se světem. Nejenže jsem vás vytrhl, ale hned poté jsem vás poslal vytrhnout všechny ostatní.“

Evangelikální duch antikrista se činí, aby bránil této separaci křesťanů od světa. Umožňuje, aby se věřícím zdálo, že mohou zůstat ve světě a přitom se považovat za křesťany.

Asi se zeptáte: „Co přesně Ježíš myslí, když říká: svět?“

Nehovoří pouze o bezbožných chtíčích, příjemných šílenostech, pornografii či cizoložství. Ne, „svět“ zmíněný Kristem není nějakým seznamem špatných praktik. To je jenom jedna část.

„Svět,“ o kterém Ježíš mluví, je neochota podřídit se jeho vládě. Stručně řečeno: světáctví je jakýkoli pokus smísit Krista se svéhlavostí.

Pochopte, že když jsme podřízeni Kristově vládě, lneme k Ježíši. A jsme vedeni Duchem svatým, krok za krokem, po cestě čistoty a přímosti. Začínáme oceňovat zbožná kárání.