BOŽÍ PŘÍTOMNOST NA POUŠTI

Když schází Boží přítomnost, nic není na svém místě, chybí vedení a správné učení. Každý je zákonem sám sobě a dělá, co se mu zlíbí. Takový je dnes obrázek mnoha křesťanských domácností: všude vládne zmatek, nikdo nenachází pokoj ani odpočinek, každý si dělá, co chce. Bůh se ve své milosti trápí nad takovým chaosem.
Ale takhle to nemusí být. Boží zaslíbení se nemění a Jeho Slovo slibuje: „Kdykoli mě budete po zbytek svého života hledat, naleznete mě“ (viz Jeremiáš 29, 13).
To není složitá teologie. Každý se může těšit z trvalé Boží přítomnosti, stačí volat ve víře k Bohu. Máme zaslíbení: „Hospodin…se vám dá nalézt“ (2. Letopisů 15, 2). Hebrejský výraz pro slovo „nalézt“ zde znamená „Jeho přítomnost, která přichází s mocí a požehnáním“.  Jinými slovy: „Volejte k Bohu celým srdcem a On zjeví Svou přítomnost. Bude to ohromná moc, která vám dá vytrvalost a zbaví vás strachu.“ Jen v Boží přítomnosti můžeme spatřit a pochopit Jeho slávu.
Když byli Izraelci na poušti, Bůh jim zjevoval Svou přítomnost skrze oblak. Ten oblak byl hmatatelným splněním Božího slibu, že bude se Svým lidem. Přikrýval stánek dnem i nocí a celou cestu je vedl. Když se oblak dal do pohybu, vyšli i oni. Když se zastavil, i oni stáli. Lid nikdy nemusel přemýšlet, kudy dál, nebo co je čeká v budoucnu. Složili veškerou důvěru v ten viditelný oblak Boží přítomnosti.