TEN PRAVÝ ČAS - Nicky Cruz

Jednou, když Ježíš cestoval z Judeje do Galileje, apoštol Jan zaznamenává, že „musel projít Samařskem.“ (Jan 4:4) Faktem však je, že z geografického hlediska Samařskem procházet nemusel. Vlastně kvůli tomu, že Židé nenáviděli Samařany, pravidelně chodili dlouhou cestou okolo, aby se tomuto regionu vyhnuli. Ale Ježíš cítil nutkání projít Samařskem, protože tam ho právě Duch vedl — musel Samařskem projít ne z důvodu geografie, ale z důvodu misie, z poslušnosti vedení Ducha.
Když Ježíš dorazil do Samařska, poslal své učedníky před Ním a posadil se vedle Jákobovy studny. Tam čekal na své Božské setkání se Samařskou ženou, kde nadpřirozeně rozpoznal všechno o ní. Jejich rozhovor změnil její život navždy a ona se stala první evangelistkou na světě, svědčila lidem o Ježíši ve svém městě. Ježíš s těmito Samařany zůstal dva dny a byl schopen přivést ke spasení mnohé další, než šel dál. Toto setkání by se nikdy neudálo, kdyby Ježíš nenásledoval vedení Ducha.
Později v Galileji, když se přiblížilo slavení židovského svátku stánků v Jeruzalémě, bratři Ježíše na Něj naléhali, ať tam jde „aby také tvoji učedníci uviděli tvé skutky, které činíš. Vždyť nikdo nedělá nic vskrytu, chce-li být znám na veřejnosti. Činíš-li tyto věci, ukaž se světu.“ (Jan 7:3-4)
Ale Ježíš měl odlišný plán. Odpověděl jim: „Vy vystupte na svátek do Jeruzaléma. Já na tento svátek ještě nevystoupím, protože můj čas se dosud nenaplnil.“ (Jan 7:8)
Ježíš znova čekal na povolení od Ducha Svatého k dalšímu kroku. On čekal na pravý čas, kdy přijít na svátek, aby zjevil Svou moudrost a vyučoval lid v Jeruzalémě. Věděl, že On je ten pravý svátek — Mesiáš, na kterého čekali. On sám byl důvodem jejich oslavy, ačkoliv oni si to neuvědomili. 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.