BOŽÍ PŘÍTOMNOST

Starý zákon je plný příběhů o úžasných požehnáních, která dostanou ti, kdo kráčí v Boží přítomnosti.
V Abrahamově životě byla Boží přítomnost tak zjevná, že i pohané kolem něj uznávali rozdíl mezi jeho a svými životy: „V té době řekl abímelek…Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve všem, co činíš“ (1. Mojžíšova 21,22). Tento pohanský král říkal: „Něco je na tobě zvláštního, Abrahame. Bůh je s tebou, ať jdeš kamkoli.“
Hospodin zaslíbil Jozuovi, že se proti němu nepostaví žádný nepřítel, když s ním bude Jeho přítomnost: „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný“ (Jozue 1,5-6). Když je s námi Hospodinův Duch, můžeme být silní a odvážní, protože věříme Jeho zaslíbením.
Bůh řekl Izajášovi o speciálním zaslíbení, jež dává těm, které miluje: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh…zamiloval jsem si tě…Neboj se, já budu s tebou“ (Izajáš 43,1-5).
Pokud ve vás zůstává Boží přítomnost, můžete jít skrze oheň – a nejenže přežijete, ale budete v bezpečí a chráněni po celou dobu.
Tyto starozákonní příběhy nejsou jen obyčejná vyprávění. Mají nás povzbudit, abychom důvěřovali Bohu, protože je přítomen v našich životech.