NEJSI ZAPOMENUT

Tolik bolesti. Tolik utrpení. Tolik trápení způsobeného nemocemi, chorobami a neštěstími. Tak mnoho zraněných věřících. Tolik lidí čelících finanční krizi.
Bible nám říká: „Mnoho zla přichází na spravedlivého,“ (Žalm 34:20). Nicméně, druhá část verše úplně mění jeho význam: „ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí.“
David volal: „Hospodine, pamatuj na Davida, na všechnu jeho starostlivost.“ (Žalm 132:1) Tento Boží muž čelil mnoha problémům. Modlil se: „Pane, zachránil jsi druhé z jejich soužení. Nezapomeň na mě! Pomoz mi, zachraň mě.“
Také apoštol Pavel procházel mnohým soužením. Napsal: „Duch Svatý mi v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení.“ (Skutky 20:23) Pavel přidává: „aby se nikdo nezmítal v těchto souženích.“ (1.Tesalonickým 3:3) Říkal: „Milí svatí, neptejte se mne, proč musím čelit těmto velkým soužením. Tyto věci mě nevedou k tomu, abych se Boha ptal.“
„Ve všem se představujeme jako Boží služebníci: v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech“ (2. Korintským 6:4). Všimněte si Pavlova důrazu: „v mnohé vytrvalosti“. Neztrácíš trpělivost ve svém soužení? Nenechal ses tak odradit, že jsi odhodil víru?
Uchop Písmo a dovol víře vzrůst ve tvém srdci. Bůh na tebe nezapomněl!