ZJEVENÍ KRISTOVY SLÁVY

Asi se divíte, proč Mojžíš tak dychtivě vyhlížel Boží slávu, a já věřím, že vysvětlení můžeme nalézt v tomto verši:
„Budu se tam setkávat se syny Izraele a svatostánek bude posvěcen mou slávou“ (Exodus 29:43 – přel., kurzíva autora).
Slovo posvěcen znamená „učiněn čistým.“ Bůh říkal: „Když Mne budete uctívat, setkám se s vámi a zakusíte Mou přítomnost. A budete-li přebývat v Mé přítomnosti, zjevím vám svou slávu. Provedu vás všemi vašimi životními okolnostmi.“
Kde tedy můžeme nalézt toto zjevení Krista? Nalezneme ho pouze, pokud se budeme modlit a důvěřovat Božímu Slovu. Pavel říká: Když dovolíme, aby se skrze Písmo na nás odráželo neustále rostoucí zjevení Ježíše, budeme proměňováni do stále větší slávy:
„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18).
Skrze toto zjevení Kristovy slávy přijde do našich životů neustávající moc: „Nad veškerou slávou bude ochrana“ (Izajáš 4:5 – přel., kurzíva autora). Jinými slovy: Jeho sláva nám pomůže v naší nejtěžší hodině smýšlet duchovně.
Bůh nám zde říká, abychom si udělali čas na poznávání Jeho Syna. Máme zkoumat Slovo a denně se modlit. A potom, budeme-li přebývat v Jeho přítomnosti, začnou se nám otevírat oči a uvidíme Jeho slávu, jež je plně zjevena v Kristu. Ježíš je plným zjevením Jeho lásky, milosti, slitování a něžné laskavosti.