ZA VŠECHNO VZDEJ DÍKY

Nedávno se mi jeden úžasný křesťan svěřil se svým velkým znepokojením.
 „Cítím povolání od Pána k práci s mládeží a dětmi, ale všechny dveře služby se mi neustále zavírají. Modlím se, aby se otevřely jiné, ale Bůh působí jako by neslyšel mé volání. Připadám si tak nepoužitelný.“
 „Jedinou službu, kterou teď dělám, je, že jednou týdně pomáhám v jedné naší chudinské čtvrti. Sloužím jako velký bratr kazatelovu synu, protože jeho táta je velmi nemocný. Ale to je všechno, co dělám. Musím věřit, že Bůh má pro mě víc.“
Když jsem toto slyšel, řekl jsem tomu mladému muži, „Chci, abys něčemu porozuměl. To, co děláš nyní, je Hospodinu vzácnější než kdybys kázal tisícům na nějakém stadionu. Použitelnost pro Něj nemá nic společného s čísly.
 „Hraješ roli v záchraně toho kazatelova syna. Jdi a buď přítelem těm chudým dětem, které ti Bůh přidělil. Buď spokojený v tomto čase na tomto místě. A věz, že žiješ v rámci Boží dokonalé vůle, protože jsi věrný v malých věcech.“
Řekni mi, křesťane, jsi spokojený se svou nynější situací? Můžeš věřit, že Hospodin v tobě dokonale pracuje skrze každou okolnost? Pokud nemůžeš, staneš se neklidným, beznadějným a nakonec naštvaným na Boha. Budeš zahořklý a zatvrzelý.
Petr píše, „A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.“ (1. Petrův 4:19) Podobně, Pavel dává pokyn, „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ (1. Tesalonickým 5:18)