HOSPODIN CHCE OTEVŘÍT NAŠE OČI

Někteří si možná řeknou: „A co neuvěřitelný zážitek učedníků na Hoře proměnění? Nebylo to zjevení Boží slávy? Byla tam omračující záře a zázračný příchod Mojžíše a Eliáše.“
V té úžasné chvíli však Boží sláva nebyla v Mojžíši či Eliášovi ani ve velkolepé záři. Hospodinova zářící sláva byla v Ježíši.
„Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý….Z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte“ (Matouš 17,2.5)
Boží sláva je zde ztělesněna v Kristu. Ježíš je zjevením všeho, co o Něm Hospodin řekl Mojžíšovi: laskavý, milosrdný, shovívavý, plný dobroty a pravdy, soucitu pro zástupy a odpuštění hříchů. Na Hoře proměnění Bůh odhalil obraz Své vlastní slávy: „Je nyní zcela vtělena do mého Syna.“
Milovaní, Hospodin chce otevřít vaše oči k „slavnému bohatství jeho dědictví mezi svatými“ (Efezským 1,18). To jednoduše znamená, že všechna sláva zjevená Mojžíšovi je vtělena do Božího Syna. A nyní byl Kristus dán nám jako naše dědictví.
„V něm [Ježíši Kristu, našem Pánu]je přece vtělena všechna plnost božství“ (Koloským 2,9).