OČI SRDCE - Jim Cymbala

Je možné najít relativně nového věřícího v horách Peru, který rozumí více o Bibli než teologa s titulem PhD. Ve skutečnosti tento nevzdělaný občan Peru nemusí jen vědět více o Bibli, ale on také může znát Hospodina způsobem, kterým Jej řecký nebo židovský scholastik nezná. Vzpomeňte si, že to byl Ježíš, který se radoval a řekl:
“Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým” (Lukáš 10:21,).
PŘED ČTENÍM SLOVA SE MODLI
Pro mnohé z nás je jednoduché denně přistupovat k Božímu slovu s malou závislostí na Duchu svatém. Často se nemodlíme předtím, než čteme Bibli, i když potřebujeme Boží pomoc, abychom rozuměli Jeho slovu. Čím jsme chytřejší a vzdělanější, tím těžší je pro nás přijít jako děti a důvěřovat Duchu, aby učinil slovo skutečným. Musíme mít pomoc Ducha a pokud žádáme ve víře tak On nám pomůže.
Žalmista se modlil:
“Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy Zákona tvého” (Žalm 119:18).
Všimněte si, že ta modlitba nežádá o otevřené oči pro “čtení Tvého zákona” nebo dokonce pro “porozumění Tvému zákonu.” Nikoliv, žalmistova modlitba žádá Boha o něco, o čem málokdy přemýšlíme, když otevíráme slovo: “Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy Zákona tvého.” Nemluvil o tělesných očích, ale mluvil o očích jeho srdce.
STÁLÉ ZJEVENÍ
Všichni máme dvě sady očí. Máme oči v naší hlavě a máme oči srdce, o kterých Bible hovoří na mnoha místech (například Efezským 1:18). Proces vidění duchovních věcí očima srdce, nikoliv pouze mysli, se nazývá “zjevení.” To není nějaká divoká a zmatená, posvátná poblázněnost. Je to každodenní práce Ducha svatého ve všech, kteří po tom touží.

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.