KRISTOVA SLÁVA

„Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“ (2. Korintským 4:17-18).
Pavel nám říká: „Přestaňte hledět na své problémy. Nezaměřujte svou pozornost na věci pozemské, protože to vše pomine. Vaše problémy jsou pouhé nic ve světle věčné slávy, kterou očekává Boží lid. Po uplynutí jediného okamžiku v ráji s Bohem si na žádný problém nevzpomenete!“
O Kristu je napsáno: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu“ (Židům 12:2). Sám Ježíš řekl: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“ (Lukáš 21:28).
Jak píše Pavel, když se blíží temnota a nejistota, Bůh přikazuje, aby v našich srdcích svítilo úžasné světlo.
Pavel zde hovoří o slavném projevu poznání Kristovy slávy, jež k nám přichází, zatímco jsme zkoušeni:
„Neboť Bůh, který řekl: ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově“ (2. Korintským 4:6). Pavel nepopisuje nic menšího než čerstvé zjevení Boží slávy v osobě Krista.
Když Pavel dostal toto zjevení, byl ve vězení a bez peněz. I když byl živ z chudé vězeňské stravy, byl oživován čerstvým zjevením Kristovy slávy, které denně zakoušel.