STÁLE V ROZHOVORU S BOHEM

"Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská." (Židům 11:5-6)
"A Enoch chodil s Bohem". Hebrejský význam slova "chodil" naznačuje, že Enoch nepřetržitě s Bohem mluvil. Žil 365 let - vlastně "rok" roků! A ukazuje nám nový typ věřícího, protože on představuje Kristu velmi oddaného věřícího.
Enoch se naučil chodit s Bohem uprostřed zkažené společnosti. Nebyl to žádný poustevník schovaný kdesi v jeskyni uprostřed divočiny. Byl to obyčejný muž, měl rodinu a stejné problémy a břemena, která neseme i my. Řešil každodenní život, měl ženu, závazky vůči dětem, povinnosti kolem domácnosti.
Ti, kdo chodí s Bohem jsou přeneseni ze Satanova dosahu, z jeho království temnoty, do Kristova království světla. "On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna." (Koloským 1:13) Právě teď jsme přenášeni z ďáblovy pasti do samotného Ježíšova srdce.
Řecké slovo přeneseni naznačuje, že Kristus osobně přišel, nese nás pryč z ďáblovy moci a staví nás na nebeské místo. Ale Bůh přenáší jen ty, kdo s ním chodí tak blízko, jako Enoch. Ti, kdo jsou v zajetí Satanovy moci nemohou být vzati a přeneseni pryč z temnoty. Nejsme opravdu spaseni, pokud se celým srdcem nepřimkneme k Bohu, abychom s Ním chodili.