KRISTOVA SLÁVA

V posledních týdnech jsem se snažil najít u Pána slovo, které by mi zajistilo pokoj uprostřed znervózňujících špatných zpráv.
Slyšel jsem Ducha svatého, jak šeptá: "Davide, podívej se na Kristovu slávu. To je to, díky čemu zakotvíš v pokoji."
"Díky, Pane," modlil jsem se. "Ale co to ve skutečnosti je Kristova sláva?
" Pro mne  Jeho sláva sestupuje jako něco, co znám a čemu rozumím: dobrotivé milosrdenství.
Je to více než jen Kristovo milosrdenství. Je to Jeho dobrotivé milosrdenství - je to i jeho laskavédobrotivé milosrdenství.        
Může to být takto, ale to je pouze jedna stránka Jeho slávy. Ale to je způsob, jak potřebujeme vidět Krista - přesnou podobu nebeského Otce, který je pečující, jemný, milující a dobrý ke svým dětem. 
Pavel spatřoval Jeho slávu každé ráno. Tento mnohokrát stíhaný služebník Boží se do mnoha dnů probouzel ve velkých problémech. Nesčetněkrát byl na dně a zmatený. Ale Pavel podněcoval svoji duši, aby pohlédla nahoru, aby mohla spatřit Kristovu slávu - rozumějte, milost a dobrotivé milosrdenství Kristovy osoby. Protože to Pavel dělal, Duch svatý ho obnovil a posílil, aby mohl čelit každému dni. 
Jeremiáš napsal svoje proroctví: "Chce-li se někdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“ (Jeremiáš 9:24, EP)
Všimni si, v čem na prvním místě má Bůh zalíbení: v dobrotivém milosrdenství. Jeho poselství k nám je jasné: Jsme povoláni jásat v Jeho dobrotivém milosrdenství.
David svědčil v žalmech: "Všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého. (Žalm 42, 8-9, EP)