NAPSÁNO DUCHEM SVATÝM - Claude Houde

V Novém zákoně je Kristus dokonalým Beránkem Božím, který je obětován za hříchy světa. Jeho krev je prolita na kříži a pro každého z nás se vlastně jedná o nadpřirozené velikonoce. Jsme zachráněni od smrti a nacházíme v Něm věčnou ochranu a pokoj. Kdokoli vloží vírou sám sebe pod Kristovu krev, je ušetřen věčné smrti a nachází spasení. 
O 50 dnů později proběhnou Letnice, počátek existence Církve. Zaslíbení velkého vylití Ducha svatého se stává osobní a mocnou zkušeností. Zákony, touhy, záměry, plány a Boží zaslíbení se už nepíšou na kamenné desky, ale mohou být každý den zapsány Duchem svatým na desky našich srdcí. Je to jeden z nejautentičtějších a nejnadpřirozenějších projevů Ducha svatého, který může lidská bytost zakusit. 
Ezechiel, Boží muž a pisatel Bible dostal prorocký obraz. Je to zaslíbení pro každého věřícího, který se bude modlit. "Pane, pomoz naší víře." Ezechiel prorocky popsal, co se  bude dít v nadpřirozené sféře, když někdo upřímně požádá Boha, aby jej On zmocnil přijmout a zrealizovat Jeho rozhodnutí pro svůj život. 
"Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné (neproniknutelné) z vašeho těla a dám vám srdce masité (do kterého může Bůh něco vtisknout - moderní analogií takového materiálu je mokrý cement).
Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. (Ezechiel 36, 26 - 27, ČSP)
Jaké ujištění, jaká jistota! Bůh zaslibuje, že skrze Ducha je možné získat nové zapálení, obnovit hodnoty, realizovat změny, zakoušet usvědčení a dostát závazkům. 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.