SVĚTLO JEHO MILUJÍCÍ LASKAVOSTI

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18).
Jestliže je Ježíš tvým Pánem, přikazuje, aby ve tvé duši zářilo světlo Jeho milující laskavosti.
Tato Kristova sláva – tato něžná milující laskavost zářící v našich srdcích, když se modlíme a hledáme Jeho Slovo – nás mění do „stále větší slávy,“ až dosáhneme podoby Krista. A zjevení lásky, soucitu a starostlivé péče, které od Něho dostáváme, z nás musí vyzařovat tak, aby je viděli druzí.
Toto zjevení v nás denně vzrůstá „mocí Ducha Páně.“ Vskutku je to Duch svatý, kdo nás vede do Kristovy slávy. Duch v nás září a používá si k naší změně každou okolnost. Ukazuje nám, jak vyzařovat Boží péči a milující laskavost k těm, kdo je potřebují.
Táži se tě: Co v tobě a s tebou učinily tvé současné okolnosti? Vyzařuje z tebe Kristova příjemnost? Žádáš Ducha svatého, abys měl oči, které vidí bolesti a potřeby druhých? To je ta změna, o níž Pavel říká, že ji v nás působí Boží Duch.
Pouze ti, kdo spočívají v dokonalé Boží vůli, dokážou v nejtěžších chvílích věřit, že „všechny věci napomáhají k dobrému.“ A tak, milý svatý, pozvedni svou hlavu a dosvědčuj sobě, nebi a svým okolnostem: „Žiji v dokonalé vůli Boží, ať se děje cokoli.“