BŮH MYSLÍ VÁŽNĚ TO, CO ŘÍKÁ

Jsi pod vlivem mocného kázání, které s láskou staví do světla tvůj hřích? Jestli ano, dovolíš slovu, aby tě usvědčilo? Anebo pokračuješ ve svém hříchu bez toho, aby jsi projevil lítost?
Pokud odmítáš varovná zastavení Ducha svatého a opakovaně Boha neuposlechneš, jsi součástí náboru pro uctívání Antikrista. Ďábel tě potichu uvádí do svého tajemství nepravosti. A když přijde slibovaný činitel zázraků Antikrist, budeš se zmítat v jeho lžích a propadneš klamu. 
Naslouchej tomu, co Pavel říká o věřících, kteří žijí v kompromisu a odmítají milovat a poslouchat svaté Boží slovo: "Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti." (2. Tesalonickým 2:12, Ekumenický překlad)
Tady jsou hrozivé důsledky toho, když neuvěříme a nejednáme podle Boží pravdy:
  1. Srdce se zatvrdí kvůli oklamání hříchem.
  2. Satan pracuje se zatvrzelým srdcem a vede je k ospravedlňování sebe sama, takže je svobodné od strachu z trestu.
  3. Věřící je zaslepený lží, že neexistuje mzda za hřích ani soudný den.
  4. Věřící padá za oběť doktrínám démonů a myslí si, že zlo je dobro a dobro je zlo.
  5. Dokonce se natolik může vzdálit od Krista a pravdy, že je slepý vůči tomu, kým je Antikrist - a skončí tak, že jej uctívá a slouží mu jako bohu.
  6. V soudný den Bůh řekne takové osobě: "Odejdi ode mne ty, kdo se dopouštíš nepravosti!"
Milovaní, nemusí to vypadat takto. Bůh dal smluvní slib, že od nás vzdálí veškerý klam a dá nám vítězství nad hříchem. Vše, co žádá po nás, je vyhlášení války našemu hříchu, když řekneme: "Odmítám uzavřít mír s tímto zvykem. Vysvoboď mne, Otče!" Když On uslyší tuto modlitbu, pošle takovou moc Ducha a slávu z nebe, že ďábel neobstojí.
Nyní se modli, aby do tebe Bůh vložil obrovskou úctu k Jeho slovu. Požádej jej, aby ti dal disciplínu při tvém studiu Písma. A požádej Ducha svatého, aby ti pomohl vzít si k srdci to, co čteš - abys uvěřil, že Bůh myslí vážně to, co říká.