NEDOŘEŠENÉ VĚCI

Bible definuje naše snahy uspokojit Jej tělesným jednáním následovně: "Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se podd​​ali té Boží." (Římanům 10:3, B21) Snaha o ustanovení naší vlastní spravedlnosti, to je práce naší tělesnosti!
Snaha uspokojit Boha lidskou silou nás okrádá o radost a pokoj ve vztahu s Ním. Jakákoli vítězství budou mít krátké trvání, opět upadneme do pokušení. 
Nepřítel nás bude obtěžovat a rozhovor s ním by mohl probíhat asi takto:
Satan šeptá: "Co ten hřích, který sis dopřál včera?" Jsi vinen!"        
"Ne," odpovídáš. "Už jsem poprosil o jeho odpuštění. Je to všechno pod krví a požádal jsem Boha, aby ve mne vypůsobil nenávist vůči tomuto hříchu a tak mne chránil před tím, abych hřích opakoval."
"Ale pořád jsi v pokušení."
"Ano, ale Ježíš pro mne připravil únikovou cestu. Jeho Slovo říká, že mne uschopní odolat pokušení a vysvobodí mne." (podívej se do 1. Korintským 10:13)
Satan vytrvale odolává: "Ale pořád jsou ve tvém životě nedořešené věci."
Když žalobce vytáhne nedořešené věci - nějakou válku, která zuří uvnitř tebe - můžeš odpovědět tímto úryvkem Písma: "I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil.
Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony." (Koloským 1:21-22, B21)
Dokonce když selžeme, Bůh nás miluje. Vyhledává nás a smiřuje sám se sebou. Miluje nás dokonce tehdy, když bojujeme, ovšem skrze Krista nám sám už předem zajistil, že máme s Ním pokoj.