ŘEKY ŽIVÉ VODY - Jim Cymbala

Ve Starém zákoně tam, kde nebyla voda, nebyl život. Lidé umírali během období sucha. Podobně pokud živá voda ducha neproudí v nás, pak my i naše církve budeme mít nedostatek duchovního života a malou životnost. Stejně tak jako v mohavské poušti, žádná voda znamená žádný život, žádný růst a žádné ovoce. Můžeme pravidelně navštěvovat církev a mít dokonalé učení, ale pokud nás Duch svatý nezavlaží, budeme chřadnout a zemřeme.
Ježíš hovořil otevřeně o duchu, který znamená život. “V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: ‘Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo’” (Jan 7:37-38). Slovy “proudy živé vody,” Ježíš odkazoval na ducha, kterého měli věřící později obdržet.
Když přijde Boží duch, máme nový život. Bez Božího ducha jsme vydáni zápasu se sebou samými, plnými morální slabosti a hříšných sklonů. Ale když přijde duch, máme radost, naději a moc. Povšimni si, že Ježíš neodkazuje na kapku vody, ale na “proudy živé vody.” Duch teče jako řeka — síla, která do nás vejde a potom vytéká ven, takže můžeme být požehnáním pro druhé.
Bůh používá vodu jako symbol Ducha svatého trochu jiným způsobem, když říká: “Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie” (Ozeáš 14:5). Všichni jsme viděli trávu a květiny lesknoucí se maličkými kapkami osvěžující rosy. Použitím této metafory Bůh říká, že bude jako rosa, která v noci tiše usedá v a ráno pokrývá zemi. Rosa nemůže vzniknout, když je příliš horko nebo větrno. Podobně ani my nemůžeme být občerstveni Bohem, když jsme příliš zaměstnáni pobíháním sem a tam.

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.