ROZNĚCUJ BOŽÍ DAR - Carter Conlon

Pavel řekl Timoteovi: “Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.” (2. Timoteova 1:6).
Moje slovo k tobě dnes je to stejné: Rozněcuj Boží dar. Když Bůh na tebe vloží Svoji ruku, vloží do tebe i vklad Svého života — schopnost dělat nadpřirozené.
Takže jak rozněcuješ Boží dar? Začíná to tím, že řekneš: “Pane, já to chci! Chci, aby můj život byl tím, čím  jej chceš mít. Nechci se jen jednoduše smíchat s touto společností, a ničím se nelišit. Chci, aby při mně byla moc následovníka Ježíše Krista.”
To byla moje modlitba během celého mého křesťanského života: “Pane, rozněcuj mě. Vezmi mě na jiné místo: nedovol, abych ustrnul. Nenech mě žít ze včerejší milosti a včerejšího vítězství. Dnes je nový den; budou noví lidé, se kterými se setkám. Rozněcuj v mém srdci slitování. Otevři mi oči, abych viděl lidi způsobem, kterým je vidíš ty. Nedovol, abych se obával tváří lidí. Žiješ ve mně; dal jsi mi Svého Ducha svatého; a na zemi jsi mne ponechal s určitým záměrem — tak mi pomoz naplnit úkol, ke kterému jsi mne povolal!”
Uvědom si, že jediná věc, která zastavuje opravdové Boží dítě je nevěra. Musíme žádat Boha o milost, abychom Jej ctili a plně zužitkovali vklad, který nám dal. Jen tak budou duše osloveny — když uvidí, že v nás žije Ježíš!

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.