PRO TY, KTEŘÍ NEPOSLOUCHAJÍ

Skrze celé Písmo nám Hospodin dává jasný obrázek o tom, jak je důležité poslouchat Jeho Slovo. Vidíme jeden takový příklad v životě krále Saula, kterému dal Hospodin jasné, konkrétní příkazy skrze proroka Samuele. "Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ (1. Samuel 15:3)
Bůh mluvil k Saulovi v naprosto jasných formulacích a přesto, po tom, co šel do bitvy, poslechl Pána jen částečně. Raději než ničit všechny a všechno, ušetřil krále Agaga - a dokonce ušetřil některé kořisti bitvy (viz 15:7-9).
Samuel byl nad touto událostí sklíčen zármutkem. Řekl Saulovi, "Hospodin tě poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč jsi Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé?“ (15:18-19)
V tomto bodě nám Písmo dává žalostné, chladné slovo: „I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi: „Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí.“ (verše 10-11)
Popisuje tohle tvůj život? Řekl ti Bůh v konkrétních termínech, aby ses něčeho zbavil, a ty se k tomu stále lepíš? Právě teď k tobě Jeho Duch možná promlouvá v něžném vábivém hlase, "Tvůj hřích stojí mezi námi, rušíce naše spojení. Nemůžu ti dále žehnat, když ty v něm setrváváš. Důvěřuj Mému Duchu, že ti pomůže. Vzdej se toho teď, Mé Díte."
Bůh nám říká, "Chci veškeré tvé srdce, veškerou tvou lásku - ne jen poloviční poslušnost!"