NESROVNÁVEJ SE S OSTATNÍMI

„Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné“ (1. Korintským 1:27)
Hospodin stále volí chudé, aby na nich prokazoval svou moc. Cítil ses někdy před Bohem bezvýznamný, chatrný a neprospěšný? Díval ses někdy na druhé a připadali ti tak silní, tak dokonalí a pomyslel sis o sobě, že jsi moc hříšný, moc hloupý, aby tě Bůh mohl použít? Nesrovnávej se! Bůh se nedívá na duchovní obry, ale spíše se dívá po obyčejných svatých s dětskou vírou, kteří ztratili veškerou důvěru v lidi.
Bůh zmate silné a moudré tím, že pomaže za své nástroje ty, kdo jsou pokládáni za slabé a pošetilé. Pán se vyhne těm, kteří se opírají o rameno lidskosti – kteří věří ve své talenty, své znalosti, svůj původ, pověst své rodiny. Pozdvihne zoufalé, slabé a vyčerpané. On na ně vyleje ducha chvály a pokřtí je láskou. Ukáže jim svou velikost, svou věrnost, své závazky a oni se stanou silnými v Pánu a v síle Jeho moci.  
Cítíš táhnutí k obnově víry a důvěry v Boha? Pokud ano, buď vděčný! To je volání Ježíše Krista, Pána. Podívej se na některé z Božích velkých a vzácných slibů pro nás:
„Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.“ (Žalm 31-20-21)
Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.“ (1. Korintským 2:9-10)