TVÁ TICHÁ DŮVĚRA

„Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody“ (Jeremjáš 17:7-8).
Z osmého verše vyplývá, že ten, kdo důvěřuje Bohu, je v těžkých chvílích „zasazen.“ Má hluboké kořeny, je nepohnutelný a plodný, stále zelený svěžím životem. Když věci v jeho životě vyprahnou a způsobí mu nesnáze, nebude se znepokojovat.
Takový člověk říká: „Ježíši, nehledám pomoc u lidí. Obracím se pouze k tobě! Ty jsi můj jediný vlastník, má jediná pomoc a od tebe očekávám, že mne posílíš a dovedeš k vítězství.“
Pán chce, abychom měli takovou víru každý den. Asi řekneš: „Ale, bratře Dave, já jsem dosud nezaměstnaný a mám skutečné potíže.“ Přesto musíme věřit tomu, co čteme v Božím Slově: „Důvěřuj mi a budeš požehnaný.“
Možná odpovíš: „Já ale nevím, co mám dělat. Všude kolem mne řádí vichřice a situace vypadá beznadějně. Nevidím jediný náznak pomoci či vysvobození.“ A přes to všechno Bůh stále říká: „Důvěřuj mi, mé dítě, a budeš požehnané.“
Tvá zkouška se může týkat rodiny, podnikání, nebo zaopatření. Pokud ale nepřestaneš vkládat svou naprostou důvěru v Boží Slovo a Boží věrnost, Bůh slibuje, že ti požehná. A on nemůže lhát!
Když přijde výheň zkoušky, nebudeš se trápit. Když přijde vichr, budeš pevně stát. Proč? Protože ses naučil Pánu důvěřovat navzdory všem svým zneklidňujícím okolnostem. Budeš zeleným stromem nesoucím hojnost ovoce sebevědomí a každý ve tvém okolí bude povzbuzen a potěšen, když uvidí tvou tichou důvěru.