SKUTEČNÝ POKOJ, FALEŠNÝ POKOJ

“A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni” (Koloským 3:15).
Tento verš obsahuje neuvěřitelný příkaz: máme být společným tělem, ve kterém se má rozhostit Boží pokoj, což je hlavně v dnešní době chaosu a zmatku velmi aktuální.
Hospodin přikázal rané církvi, aby dovolila vládnout Jeho pokoji, protože On věděl, co přichází a chtěl církev připravit. A za několik málo let  byli věřící pronásledováni a dokonce i mučeni. Čelili ztrátě domu, zabavení pozemských majetků a útokům od krutých mužů, kteří si mysleli, že tím, že je zabíjí dělají Bohu potěšení. Bůh toto všechno předvídal a připravoval je. “Musíte být zakořeněni v mém pokoji, abyste prošli všemi těmi neuvěřitelnými změnami, které vás čekají.”
V dnešní době  mnohé církve rozšiřují falešný pokoj - pokoj, který selže v těžkých dnech, které náš čekají. Mojžíš nazýval tvrdohlavý Izrael “samopožehnaní,” což znamenalo samopodvedení. Varoval Izrael, že přijde prokletí na všechny zlé a neposlušné Boží děti, které chodí v modlářství a falešném porozumění Kristova pokoje: “Že by někdo slyšel slova této kletby a v duchu si dobrořečil: “Budu mít pokoj, i když si budu žít v zarputilosti srdce” (Deuteronomium 29:19).
Mojžíš popisuje Boží dítě, které se rozhodne uspokojit svoji touhu po zlu tím, že najde pohodlné učení, které mu řekne, že je stejně zachráněno a připoutáno k nebi — i když stále hřeší. Říká samo sobě: “Budu si dělat to, co mě bude těšit a stejně neztratím pokoj ve svém srdci.” Je to ale falešný pokoj!
Nehledě na to, co se stane Americe nebo národům světa, žádná síla tě nemůže okrást o Boží pokoj, který Bůh dává do tvé duše skrze Ježíše Krista. Boží lid ovládá Jeho pokoj. Skutečný pokoj!
Nechť skutečný Boží pokoj vládne ve vašich srdcích!