MILOST PO CELÝ ŽIVOT - Gary Wilkerson

Dává Bůh štědře hojnou milost a hojné požehnání hladovým očekávajícím srdcím? Odpověď zní ano — a nalezneme ji vyobrazenou v příběhu Kristova narození.
Anděl se zjevil Marii a oznámil jí úžasnou událost, ke které mělo dojít v jejím životě: “Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret k panně, zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená” (Lukáš 1:26-29). .
Bibličtí učenci říkají, že Marie v té době byla mladá dospívající dívka. Představ si, jak divné pro ni muselo toto setkání být. Byla zde prostá dívka z neznámé vesnice a rodiny, ke které se přiblížil obrovský, hrůzu nahánějící anděl, který zvolal: “Buď zdráva, milostí zahrnutá!”
Potom jí oznámil neuvěřitelnou věc: “Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího” (1:30-32).
Často se lidé třásli strachem, když se jim anděl zjevil, ale Marie se nebála, ačkoliv je pravda, že byla “velmi zaražena” tím, co jí anděl řekl o milosti. Žila ve společnosti ovládané muži a její život neměl skutečný důkaz milosti — ale v jejím životě a v celém světě mělo dojít ke změně!
Možná, že chcete vidět proměnu i vašich okolností. Možná, že čelíte nemoci, napětí v manželství, vzpurnému dítěti, zdrcující finanční potřebě. Jako Marie můžete dostat Boží milost a svědčit tak, jak to udělala ona ve své písni chvály: “Jsem požehnaná Hospodinem, protože On mě pořád vidí za všech okolností. On může způsobit věci, které bych si nikdy ani nedovedla představit.”
“A milosrdenství jeho od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí” (Lukáš 1:50). To platí také pro tebe!