NEMŮŽEME OSPRAVEDLNIT SAMI SEBE

Když se nás Satan snaží přesvědčit, že nedokážeme chodit s Bohem a sloužit Mu, víme, že je to lež. Přesto ale můžeme mít problém úplně uvěřit tomu, že nás Bůh očistil a uschopnil před Ním stát a věrně Mu sloužit. Ale Boží Slovo říká, že tomu tak je!
"...a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů." (Koloským 1:10-14)
V řeckém překladu zní tento odstavec asi takto: "Otec nás učinil schopnými, hodnými a charakterově způsobilými, dost dobrými na to, podílet se na dědictví svatých ve světle."
Ježíšův čin na kříži nás učinil hodnými věčného dědictví, a pokud jsme způsobilí pro věčný život, je způsobilý i náš charakter. Můžeme se na chvíli zřeknout služby a snažit se sami sebe vylepšit a kvalifikovat, ale nebudeme toho schopni. Bůh nepřijme ničí spravedlnost - kromě té, která patří Jeho vlastnímu Synu, Ježíši Kristu. 
Nikdy nebudeme schopní dosáhnout Kristovy spravedlnosti svou vlastní prací, takže věřme Bohu. Dosáhneme jí vírou. Protože vírou jsme nejen spaseni, ale vírou jsme také posvěceni, ospravedlněni a uzdraveni.
To všechno se děje tím, že věříme v to, co pro nás Ježíš udělal.