POSKVRNĚNÁ VZNEŠENOST

Když Mojžíš sestupoval z hory držíce v rukou Desatero přikázání slyšel, jak lidé křičí a viděl je tančit a popíjet.
„Mojžíš viděl, že lidé byli nazí; (Aron je učinil nahými k jejich hanbě před nepřáteli)...“ (2. Mojžíšova 32:25). Hebrejské slovo zde použité pro nahotu je para, které znamená uvolnit se, odhalit se, ztratit všechny zábrany.“ Znamená to také nové začátky.“
Izraelité řekli, „Věci se nestaly tak, jak měly. Jsme unavení z tohoto boje, unavení čekáním na Boha. Nyní si užijeme sami. Pryč se starým! Chceme novou svobodu, nový začátek – chceme ho teď.“
Nahota v Bibli znamená také nemít žádný štít v bitvě. Každý muž, který neměl svůj štít byl shledán nahým. Pravda, tito Izraelité, kteří byli doslovně nazí – svlečení a tančící před zlatým teletem – také zradili své strážce.
Dokážete si představit jak se nepřátele Amálekité dívají dolů na tuto divokou scénu z okolních hor? Amálekité se jednou chvěli daleko od zraků Izraele. Bůh vložil strach do jejich srdcí vůči Svému lidu, ale teď vidí Izraelský lid jak odkládá brnění a svléká svá roucha.
Amálekité se začali smát a posmívat, „Podívejte na ně. Jsou zrovna jako my! Jejich Bůh nemá žádnou sílu a zřejmě mu nedůvěřují. Vidíte? Zahazují pryč svou přísnou kázeň. Touží po sexu, večírcích a hrách stejně jako zbytek nás. Nějaká svatost! Jaké pokrytectví.“
V tomto jednom skutku nahoty, Izrael ponížil svého Boha v očích lidí na zkaženého. Učinili Pána bezcitným, krutým, nepečujícím, bezmocným. Pošpinili Jeho čest, vznešenost a všemohoucnost. Izraelský lid už nebyl déle příkladem světu.
To je přesně to, co děláme, když svlékáme naše roucha víry a přestáváme důvěřovat Bohu. Bez dětské důvěry k Bohu stojí křesťan nahý před světem – odkrytý na všechny pochyby, strachy a nevíru.