„NEJSI HODEN“ - ĎÁBLOVA LEŽ

Kdo ti říká, že jsi nehodný, špatný, neužitečný, nepoužitelný pro Boha? Kdo ti stále připomíná, že jsi slabý, bezmocný, beznadějný případ? A kdo ti říká, že nikdy nedosáhneš Božích standardů?
Kdo říká členům chválící skupiny, že nejsou hodni zpívat chvály v Božím domě nebo hudebníkům, že nejsou hodni hrát na nástroje chvály? Kdo říká uvaděčům, starším, učitelům v nedělní škole, dobrovolníkům, lidem v lavicích, že jsou nehodni?
Není to žádné tajemství. Všichni dobře známe ten hlas, který přichází ̶ od samotného ďábla. On tě chce udržet v přesvědčení, že Bůh je na tebe naštvaný.
Ďábel, žalobce bratří, ti připomíná každý tvůj hřích a selhání. Říká ti: „Bůh si tě nemůže použít dokud tohle nevyřešíš a učiníš sebe sama hodným.“ Neskočte mu na tuto lež pocházející z hlubin pekla.
Mnoho lidí, kteří čtou toto poselství, byli ďáblem přesvědčeni, že jsou nehodni být jakkoli použiti Bohem. Jsi to ty? Možná se cítíš dokonce nehodným být nazýván Božím dítětem. Díváš se na svůj život a vidíš nestálost a selhání.
Dovol mi vyznat ti jednu věc: Nikdy v životě jsem se necítil být hoden mého velkého povolání kazatele. Po celou dobu mé služby Pánu jsem bombardován obviňováním, že jsem nehodný mluvit pro Boha, kázat, učit ostatní, být vedoucím.
Pravdou je, že nejsem hoden toho, abych psal toto poselství a ty nejsi hoden zvednout ruce ke chvále svého Boha. Víš, nikdo není hoden – ne v naší lidské síle a moci! Ale Ježíš nám řekl: „Učinil jsem tě hodným.“
„Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.“ (Římanům 5:19)