FLIRTOVÁNÍ S HŘÍCHEM

Zlí byli vždy zcela bez pravdy — odmítaje to, šlapaje po tom, posmívajíce se tomu s pohrdáním. Viděl jsem příklad toho v The New York Post, když jeden pisatel důvěrně prohlásil: “Věda nyní nahradila víru.”
Pavel měl větší starost vždy o ty, kteří znali cestu pravdy, vyznávali svoji víru v Krista a přesto flirtovali s hříchem. “Vyměnili Boží pravdu za lež . . . proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním” (Římanům 1:25-26).
Jiní drženi v zajetí svých smyslných potěšení se obrátili k falešným učitelům, aby zkusili najít pokoj. Skončili v přijetí “odporných herezí . . . a mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení” (2. Petrova 2:1-2).
Všechna Pavlova poselství o odpadlictví od víry a antikristu byla cílena na takové tělesné křesťany. Nebyla míněna pro římské modláře, neznabohy z Řecka, pohanské kmeny na neznámých místech. Ne, Pavel chtěl, aby byla čtena v církvích, přímo pro věřící!
Je vidět, že Pavel volal Boží lid všude, aby miloval pravdu — vyhledávat ji, studovat ji a poslouchat ji. V podstatě napsal: “Ať pravda je vaším průvodcem! Požádejte Ducha svatého, aby vám dal oči, abyste to viděli, uši, abyste to slyšeli a srdce, abyste to milovali. Jinak otevřete sami sebe podvodu a skončíte tak, že budete věřit lži. Satan bude schopen tě zasvětit do uctívání antikrista!”
V Bibli se píše, že ve dnech před návratem Ježíše se satan  pokusí svést dokonce vyvolené, kdyby to bylo možné. Nebude záležet na tom, jak dlouho křesťan chodil s Ježíšem, bude čelit pokušením jako nikdy  ve svém životě. Dokonce nejsilnější věřící bude pokoušen pochybovat o Boží věrnosti a nedůvěřovat Jeho svatému slovu.
“Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné” (Matouš 24:24).