V JEHO SVĚTLE - Gary Wilkerson

Pokud cítíte, jak Hospodin mluví k vašemu srdci o něčem, co pro vás připravil – možná o cestě, kterou jste dosud neznali, nebo o naplnění zaslíbení, jež vám kdysi dal – mohu vám s jistotou říci: „Připravte se prozkoumat své srdce.“
Možná jste zakusili úžasná požehnání a máte pevnou víru, že nehledě na to, jak dobré teď věci jsou, to nejlepší teprve přijde. Takto mluví vaše víra – ten druh víry, který říká, že Boží plán je vždy větší než naše sny. Když nás Hospodin povolal založit církev, v níž jsem teď pastorem, neměli jsme žádnou představu, jak by si nás mohl použít. Ale neprošel ani týden, aby někdo neodevzdal svůj život Ježíši. Kdykoli rozdáváme jídlo chudým, lidé se nás ptají: „Proč to děláte?“ A my odpovídáme: „To kvůli Ježíši“ a mnoho z nich Mu odevzdá své srdce.
Děje se to všechno podivuhodným způsobem. Lidé nacházejí Boha a potom rychle dospívají ve věrné učedníky a rostou v poznání Pána. Je úžasné to vidět! A já věřím, že větší věci ještě přijdou. Jsem přesvědčen, že Bůh se nám dá odhalit ještě mocněji – nejen v obracení lidí, ale i v jeho dosahu, v pomáhání chudým, v dopadu na celé město.
Ale zde je ta těžší část: Často, když jsme nachystaní na pokraji té nejúžasnější Boží práce v našich životech, požádá nás, abychom prozkoumali svá srdce a přemítali nad tím, co chce On udělat v nás. Pak si ještě jasněji uvědomíme, jak nedokonalý a špatný je náš charakter a jak moc potřebujeme Jeho milost.
Nechci, aby cokoli v mém životě bránilo cestě, kterou si Pán pro mě přeje – a jsem si jistý, že vy to cítíte stejně. Prozkoumejte dnes své srdce a nechte Jeho usvědčující světlo ozářit kterékoli místo, jež se Mu nelíbí. Čiňte pokání a přijměte Jeho milost. A potom se znovu radujte, až uvidíte zázraky, které bude dělat ve vás a pro vás!