BUĎ BDĚLÝ!

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“ (Zjevení 12:12)
Tato pasáž ze Zjevení nám říká, že satan vyhlásil Božímu lidu válku s nasazením všech sil. Také je zde zmíněno, že ďábel má omezený čas k vykonání své práce: Neboť ví, že má málo času.
Jako následovníci Ježíše Krista jsme si neustále vědomi toho, že ďábel nás chce zničit. Proto Pavel říká, že potřebujeme vědět kolik jen můžeme o nepřítelových taktikách a plánech: „Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“ (2. Korintským 2:11)
„Buďte střízliví a bděte! Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrova 5:8) Tohle neznamená, že ďábel se vznáší někde ve vesmíru dávaje příkazy davu svých démonů. Víme, že satan byl svržen na zem, když ho Kristus porazil na kříži, a tak je ďáblovo království omezeno na tady a teď. (viz Zjevení 12:12)
Někteří křesťané věří, že satan je všemohoucí (vlastnící všechnu moc), ale on byl poražen Ježíšem a zbaven veškeré autority. A satan není všemohoucí (nemůže číst myšlenky!) ani všudypřítomný. Nemůže být všude ve stejný čas.
Ale satan má knížectví a síly nasazené po celé zemi a tyto houfy démonů mu musí být na jeho pokyn k dispozici s informacemi. Slyší tě, když se modlíš, a vidí tvoji poslušnost Bohu. To je to, co rozněcuje satanův hněv vůči tobě!
Když Slovo říká, že ďábel má jen krátký čas, nevztahuje se to k času, který má před návratem Krista. Je to o neustálých lhůtách, sérii krátkých období, které má k dokončení své práce a války proti Božím svatým.