MUSÍME MÍT BOŽÍ PŘÍTOMNOST - Gary Wilkerson

Bůh řekl proroku Ámosovi: "Nenávidím a zavrhuji vaše svátky, nemohu snést vaše slavnostní shromáždění ......
Odstraň ode mě hluk svých písní, zvuk tvých harf nechci slyšet. Ale  se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále 
proudící potok." (Ámos 5:21, 23-24) Bůh promlouvá ke každé generaci: "Nečekám od Vás píseň nebo zvuk. Hledám spravedlnost, která plyne z životního stylu uctívání a hledám skutky konané v Mém jménu, ke kterým vás podněcuje přebývání v Mojí přítomnosti."
Už nemůžeme dále poměřovat moc chvály podle jejího vlivu na atmosféru ve shromáždění nebo podle jiného člověkem vytvořeného standardu. Hodnotíme ji podle toho, zda staví do popředí to, co v dané chvíli chce Duch svatý pro Jeho Tělo. Naše chvála má být přetékajícím potokem Jeho spravedlivé přítomnosti. Nemůžeme se odvážit postavit na pódium ty, "kdo zpívají za zvuku harfy modlářské písně....kdo...pomazávají sami sebe nejlepším olejem." (Ámos 6:5-6) Tato pasáž hovoří o vedoucích, které jsme pomazali pouze na základě jejich talentu, schopnosti a chytrosti. Bůh nás volá, abychom vyčistili pódium od jakékoli normy, která je jiná než tato: "Ó Hospodine, jistě jsi na tomto místě přítomen!"
Mluvím k sobě, když nyní říkám všem pastorům: "Spolehli jsme se spíše na strategie, struktury a programy než na Boží vedení? Pokud ano, potřebujeme očistit pódium od těchto věcí."
Církve smějí dělat všechny činnosti, které dělá dynamické tělo. Potřebujeme se ujistit, že každé kázání je správně předneseno, každá píseň perfektně ozvučená, každý automat na presso plní šálky lidí - ale toto vše je bezcenné, pokud tam nikde nejde najít Boží přítomnost. 
Je čas zahodit průzkumy, kde se lidí ptáme, co chtějí od církve namísto toho, abychom se ptali, co chce Bůh. Pokud průzkumy stanovují náš směr, můžeme rovnou dát dolů tabuli, na které stojí CÍRKEV, protože už jí nebudeme. Budeme profesionální organizací, která se snaží uspět podle poptávky na trhu. A toto není evangelium!