LIŠKY NA VINICI - Carter Conlon

Většina lidí se shodne na tom, že Píseň Šalomounova představuje Krista a Jeho nevěstu. V této knize nalézáme důležitý verš, prosbu k Ženichovi, přicházející od těch, kteří Ho znají. „Pochytejte nám lišky, lištičky, co na vinicích škodí. Vždyť naše vinice rozkvétá.“ (Píseň písní 2:15)
Když vezmeš v úvahu jak velká je vinice, tak se liška jeví dosti nevýznamně. Nicméně, ta malá liška má potenciál sníst hrozny a zmenšit tak krásu rozkvétající vinice. Stejně tak ty a já se můžeme ocitnou v období úrody – v době, kdy věci, za které jsme se modlili a v ně věřili, přicházejí. Přesto musíme být pozorní, protože malé věci v našich životech, když je necháme bez dozoru, můžou snížit naše svědectví. Takový příklad vidíme v knize Matouš.
„Jakmile [Ježíš a Jeho učedníci] přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. ,Váš učitel neplatí daně?‘ ptali se. ,Ale ano,‘ odpověděl Petr.“ (Matouš 17:24 25) Až doposud šlo téměř vše na Petrově cestě s Ježíšem dobře. Bylo to plodné období! Nicméně Ježíš věděl, že malé věci v Petrově životě potřebují být vyřešeny, aby jeho budoucí plodnost nebyla snížena.
Když k Petrovi přišli výběrčí chrámové daně, tak lhal! On ani Ježíš chrámovou daň neplatil. Později Ježíš Petrovi vysvětluje, že není potřeba aby tu daň platili. (viz Matouš 17:25-26) „Jen cizinci platí daně. My jsme synové Toho, kdo vlastní chrám! Proto pro nás není postihu.“
To je o mně a o tobě, když si uvědomujeme, že naše hříchy jsou přikryty. Protože jsme přišli ke Kristu, bylo nám odpuštěno. Všechna selhání a všechny naše nedostatky byly plně přikryty obětí Ježíše na Golgotě. 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.