VÍTĚZSTVÍ UŽ JE NAŠE

Probouzíte se každé ráno ztrápení kvůli zlozvyku, kterého se nemůžete zbavit, nebo chtíči ve svém životě? Bůh ví o hříchu, který zůstal ve vašem srdci. Ví, že ho nenávidíte, že jste kvůli němu plakali a chce, abyste slyšeli tohle slovo: „Hospodin je má síla a můj štít, v něho doufá mé srdce. Dostalo se mi pomoci…“ (Žalm 28, 7).
Satan chce, abyste se báli, že nebudete nikdy zachráněni, nikdy nebudete svobodní. Ale David říká: „Ničeho zlého se nebojím“ (Žalm 23, 4).
Bůh vzkazuje všem smutným, zraněným svatým: „Nebojte se! Vidím a znám všechno vaše trápení a nedovolím Satanovi, aby vás zničil.“
Možná si řeknete: „Co mám dělat? Jak v tom všem můžu cítit Boží pokoj?“ Odpověď najdeme v Božím slově k Mojžíšovi a Izraeli. Když bylo moře před nimi, nepřítel za nimi a neměli, kam uniknout, jim Bůh přikázal: „Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání…Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet“ (Exodus, 14, 13–14).
Poslední část věty: „vy budete mlčet“ znamená, že už si nemáte dělat starosti, nemáte se už snažit zvládnout všechno sami. Namísto toho máte věřit, že vám Bůh připraví cestu.
Jozue musel se svým vojskem pochodovat celou noc do Gibeonu, kde se střetli s obrovskou vojenskou mašinérií. Jozue pohlédl na bitevní pole a uviděl údolí plné mohutných vozů a dobře vycvičených pěšáků – a on měl jen hrstku unavených, necvičených vojáků.
„Hospodin Jozuovi řekl: ‚Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí“ (Jozue 10, 8).
Bůh vyhlásil vítězství ještě než Jozue vůbec vyrazil do bitvy! Řekl: „Vítězství už je naše. Teď běž bojovat a pamatuj, že jsem ti slíbil vítězství.“
Tohle je poselství kříže! Ježíš už za nás zvítězil.