SESAZEN TRNÍM

Vzrůstá počet křesťanů, kteří přestávají být plně uspokojeni Kristem. Pán je sesazován z trůnu tím, co On sám nazývá trním – definuje je jako starosti tohoto světa, nepoctivost bohatých, touhu po jiných věcech vkrádajících se do srdce. Kristus řekl, že je to trní dusící Slovo a bránící úrodě (viz Marek 4:7).
Znamená pro tebe Pán více, než tomu bylo před rokem? Prožíváš nyní v Jeho přítomnosti více času než loni? Roste tvé zapálení pro Něho, anebo upadá?
Mnozí z těch, kdo kdysi Krista vášnivě milovali, nyní vynakládají úsilí na své vlastní zájmy. Jsou sráženi břemeny stresu a problémů, honí se za bohatstvím a věcmi tohoto světa. Ochladli nebo zvlažněli a mají na Ježíše stále méně času. Pán a Jeho církev jim teď zabírají pouze hodinu času – v neděli ráno.
Ježíš řekl: „Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne“ (Jan 15:6). Jinými slovy: takový člověk usychá, nečerpá již život z pravého vinného kmene. Je podveden myšlenkou, že dělá všechno správně, neboť stále hovoří ve stylu důvěrnosti s Kristem, které se kdysi těšil.
Duch svatý volá lidi zpět k první lásce. Zpět k hladovění a žízni po Kristu. Zpět k prožívání kvalitního času v Jeho přítomnosti; k milování Jeho Slova; k uvržení všech starostí na Krista; k závislosti na Jeho vedení.
Kristus touží po tom, aby se Jeho milovaní k Němu vrátili s láskou a poslušností. Duch svatý silně působí na naše srdce, aby nás přivedl k sobě blíž.