S NÍM JSME SILNÍ

Duch svatý mě vedl, abych si přečetl si 2. Mojžíšovu 12, která vypráví o vysvobození Izraelez Egypta.
Všichni Izraelci potřeli nadpraží a veřeje svých domů krví velikonočního beránka. Tak byl Boží lid ochráněn před procházejícím andělem smrti. Když nastal ten den, zástupy Izraelců vyšly ze zajetí – celkem 600 000 mužů a ženy s dětmi. „Právě toho dne…vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta“ (2. Mojžíšova 12,41).
V následující kapitole jsem se zastavil u třetího verše, kde čteme: „Neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky“ (13,3). Boží lid byl zachráněn pouze mocí našeho Pána, ne lidskými prostředky.
David vyznává: „Bůh je má záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou…Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli…On je štítem všech, kteří se k němu utíkají“ (2. Samuelova 22,33.17.8.31).
Naše víra a síly mohou ochabnout, ale v časech slabosti nám Hospodin dal úžasná zaslíbení, že nás obnoví a posílí.
Milovaní, věříte, že náš Bůh je silný? Pokud je silný, žádná mocnost před ním neobstojí. Svěřte tedy všechno do Jeho mocných rukou. On najde cestu. A především věřte tomuto slovu: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu“ (Žalm 138,3).
Ať vám Bůh žehná!