ZASLÍBENÍ

"Neboj se jich." (Deuteronomium 7:18) Pro Izrael "jich" představovalo obrovské, dobře vyzbrojené pohanské národy, kterým čelil. Pro nás dnes "jich" představuje každý problém, potíž a složitou situaci nad naše síly, které v životě čelíme.
Bůh nám říká, že se nemáme bát! A protože to říká On, není potřeba žádné další vysvětlení. On je mocný a je si plně vědom satanských pevností, kterým čelíme. On rozumí každé zkoušce a pokušení, do které nás satan uvrhne. A pořád nám říká: "Neboj se jich!"
Abraham žil v podivné zemi, obklopený mocnými králi, netušil, kde skončí. A opravdu, první slovo, které mu Bůh dal, bylo: "Neboj se, Abrame, Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." (Genesis 15:1)
Význam verše je: "Já budu zdí kolem tebe, budu tvým ochráncem, tvojí obranou." V podstatě Bůh říkal Abrahamovi "Budeš čelit těžkostem, ale přes to všechno tě Já ochráním." Abraham zareagoval tak, že uvěřil Božímu slovu, které obdržel: "I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost." (verš 6)   
Abrahamův syn Izák také žil v nepřátelském prostředí, obklopený Pelištejci, kteří jej nenáviděli, obtěžovali a chtěli, aby opustil jejich krajinu. Písmo říká, že pokaždé když Izák kopal studnu, aby získal zásoby vody, Pelištejci ji zasypali. (Genesis 26:15)
Kdekoli se Izák hnul, nezažil nic než sváry. Zformoval se nad ním mrak pochybností a on by se vůbec nedivil, kdyby to nezvládl. Ale Bůh dal Izákovi stejné slovo, které dal Abrahamovi:  "Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, protože Já jsem s tebou a požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahamovi." (Genesis 26:24) 
Dnes jsme stejně jako Izák Abrahamovými dětmi a Bůh nám dává stejné zaslíbení: "A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení." (Galatským 3:29)