BŮH NA TEBE MYSLÍ

Mám krátké poselství pro ty, kdo procházejí těžkou situací nebo jsou pod zdrcujícími okolnostmi. Nebudu teď mluvit k těm, kteří si užívají klidné období a neprožívají momentálně žádné trápení nebo bolest. A díky Bohu za takové chvíle odpočinku.
Ale častěji dostávám dopisy od drahých následovníků Ježíše, kteří žijí v krizových situacích a s nepopsatelným vnitřním zármutkem: z rozvodu, dětí propadlých drogám nebo ve vězení, smrti partnera. Žena, která hluboce miluje Krista, truchlí za svoje děti, které se udusily při požáru. Pastor truchlí pro svoji ženu, která opustila jeho i jejich děti a odešla s lesbickou milenkou.
Mám pro vás vzkaz, boží děti, které snášíte utrpení. Ve 40. Žalmu, David volá: "Obklopily mě pohromy, jež  nelze vypočíst... Kéž mě, Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi!" (Žalm 40:13-14). "Ať se veselí a radují v tobě všichni, kdo tě hledají.... Ač jsem chudý a nuzný, Panovník na mě myslí. Tys má pomoc a můj vysvoboditel, můj Bože, neotálej! (40:17-18). 
Ta jedna věta v 18. verši mi přinesla takovou útěchu! "Panovník na mě myslí". Představte si to! Pán, který všechno stvořil, Bůh vesmíru, na mě myslí. I teď, v té nejtěžší chvíli, jsou Jeho myšlenky u mě. 
Když byl Izrael v babylonském zajetí a truchlil nad ztrátou svých rodin a domovů, poslal Bůh slovo skrze Jeremiáše: "Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. (Jeremiáš 29:11). Bůh řekl svým lidem, "vaše noční můra skončí. Mám vůči vám jen dobré, láskyplné myšlenky a pokud Mě budete hledat celým srdcem, naleznete Mě."
Vylij Hospodinu své srdce. On na tebe myslí!