PROČ JSME POŽEHNÁNI? - Gary Wilkerson

Bůh vám chce požehnat a pomoci vám. Touží po tom obohatit váš život, vaše manželství i váš duchovní život. Chce vám dát Svou moudrost, porozumění a schopnost rozlišit dobré a zlé, aby vaše rozhodnutí přinášela požehnání vašemu životu.
Když ale dostaneme od Pána požehnání, musíme si dávat pozor, abychom ho neobrátili v něco sobeckého.
V Lukáši 12,16 se dozvídáme o muži, který byl velmi požehnán: „Pak jim pověděl toto podobenství: ‚Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo‘“.
Hospodin je štědrý a velice ho těší dávat dárky Svým dětem. Ale tento příběh vzal rychle špatný směr, protože vidíme, jak tento muž „uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘“ (verš 17).
Nuže, čí byla ta úroda? Všechno patří Bohu, takže tento muž odhalil svou sobeckou přirozenost. Začal si myslet, že všechen jeho talent, jeho vztahy a všechny další dary dostal od Pána jen proto, aby z nich měl vlastní prospěch. Tato sobeckost mu začala pronikat až do morku kostí.
„Pak si řekl: ‚Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli‘“ (verše 18-19).
Bůh tak rád žehná Svým dětem – ale zajímá ho, jak s těmi požehnáními naložíme. Za jakým účelem vám Pán žehná? Je to pouze proto, aby vám dal mnoho krásných darů a vy jste mohli žít v pohodlí, po kterém jste vždycky toužili? Ne! Jak vidíme od samého počátku Hospodinovy smlouvy s lidstvem, jste požehnáni, abyste byli požehnáním pro druhé!