BŮH JE ČISTÁ, OPRAVDOVÁ SÍLA

Bůh požehnal Izraeli a ten vzkvétal – dostali domy, které sami nepostavili, a vinice, které nesázeli. Hospodin povolal zbožné muže, aby byli jeho posly jako proroci a předávali lidu jasné pokyny. Po mnoho let byli Izraelci Bohu věrní, naslouchali Jeho radám a nikdy se od Něj neodvrátili. Kdykoli k nim Hospodin promluvil, poslechli, a byli zázračně vysvobozeni z osidel mocných nepřátel.
Poté však izraelský lid odpadl od víry a Pán je obvinil, že spáchali zlo. Prorok Ozeáš popisuje hrozné věci, které dopadly na ty, kdo odmítají Boží vedení a obrací se k lidským radám. Když psal Ozeáš toto prorocké slovo, mluvil k lidem, která Pán po léta nesl ve Svém náručí.
„Zabředli hluboko, propadli zkáze…všichni jejich velmoži jsou umíněnci“ (Ozeáš 9,9 a 15). Jaký hrozný hřích spáchal Hospodinův lid? Opilost? Sexuální zvrácenost? Chamtivost? Cizoložství? Vraždu? Ne, Bůh pravil, že se prohřešili tím, že se odvrátili od Jeho vedení, ignorovali Jeho slovo a poslouchali lidské rady.
„Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali“ (verš 17). V Božích očích je největší špatnost, kterou věřící člověk může udělat, přestat se na Něj spoléhat!
Hospodin v podstatě Izraelcům říkal: „Přestali jste mi důvěřovat. Už mě více neberete jako svého průvodce a místo toho spoléháte na lidskou moudrost. Utíkáte pro pomoc zpět do Egypta, zpátky do místa, ze kterého jsem vás vysvobodil, odmítáte mé slovo a odvracíte se ode mě.“
Jeden velký prorok kdysi napsal: „Opravdová, ryzí síla se nikdy neobává o spolupráci. Prostě ji žádá.“ Jinými slovy, Bůh vám neříká: „Vy budete dělat svou práci a já tu svou. Jenom se mi občas ozvěte.“ Ne, v žádném případě! Hospodin je čistá, opravdová síla a žádá, abychom Ho následovali, vždy a na prvním místě, ve všem, co děláme. Jakýkoli jiný postoj ničí Boží vládu v našich životech.