VYLIJME MU SVÁ SRDCE

Následující slovo mi bylo dáno Duchem Svatým pro ty, kteří potřebují odpověď na modlitbu, kteří potřebují pomoc v těžké chvíli a kteří jsou ochotni a připraveni pohnout Božím srdcem podle Jeho Slova.
Přijměte zaslíbení v Žalmu 46:2: "Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná."
Výraz "stále přítomná" znamená "vždy v dosahu, okamžitě přístupná". Víra musí spočívat v ujištění, že Boží Duch v nás přebývá každou chvíli každý den i každou noc, neustále. A protože v nás přebývá, poslouchá každou naši modlitbu, myšlenku nebo povzdech, který k Němu vyšleme. A můžeme si být jisti, že když nás slyší, tak i vyhoví našim prosbám. Skutečně, Duch Svatý pohne nebem i zemí kvůli každému Božímu dítěti, které svému Otci vylije srdce. 
Přečtěte si a věřte Žalmu 62:6-8. Je to Davidova modlitba, která dojala Boží srdce. David v podstatě řekl, "Očekávejte pouze na Boha! Nečekejte pomoc z žádného jiného zdroje. Jedině On musí být vaší jedinou nadějí i obranou. Jen On vám může dát dost síly, abyste vydrželi, než přijde odpověď."
To je středem všeho, to tajemství neustávající modlitby, které se naučili věřící během dějin: vylít Bohu své srdce. "V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!" (Ž 62:9). Hana je v tomto naším příkladem. Zoufale toužící po dítěti, "vylila" své srdce Pánu (1. Samuel 1:15). A Písmo říká, "... a smutek z její tváře zmizel." (1:18)