SESAZENÍ JEŽÍŠE Z TRŮNU

„V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi … jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Koloským 1:16).
„On jest hlavou těla – totiž církve … takže je to on, jenž má prvenství ve všem“ (verš 18).
Bůh Otec dosadil Krista na trůn jako krále nad každým národem a každou vlastností i jako Pána nad církví. Pavel říká: „Nezáleží na tom, jak se věci jeví navenek. Může se zdát, že se všechno vymklo kontrole a že ďábel převzal moc. Pravdou ale je, že Bůh dal všechny věci pod Ježíšovy nohy. Kristus je stále králem nade vším!“
Tyto verše dokazují, že všemohoucí Bůh dává Ježíši Kristu moc nade vším. A přesto všude kolem sebe vidíme, jak naše společnost i vláda odmítají uznat Kristovu autoritu a královské postavení. Odstraňujeme Boha ze škol a soudních místností a ignorujeme Ho při sestavování našich zákonů.
Věřím, že americké odmítání Kristova postavení je v naší společnosti důvodem veškerého prolévání krve, násilí, rasové nenávisti, morálního úpadku, drogové závislosti a dokonce i vypuknutí smrtelných sexuálních nemocí. Zákonodárci, pedagogové a média činí z Boha předmět, o němž se nemluví.
A je to ještě horší; Ježíš je sesazován z trůnu v církvích po celé zemi a v životech mnoha věřících. Je pochopitelné, že bezbožní lidé chtějí Krista sesadit z trůnu; jak ale musí zarmucovat Otce, když vidí, že Ho sesazují z trůnu ti, kdo se nazývají Jeho jménem!
Protože Otec ustanovil Krista v církvi nade vším, nemáme zařazovat před Ježíše žádné jiné zdroje, odkazy či poradce. Veškerá vláda nad církví, vedení církve a poskytování rad má pocházet od Něho: „Na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Izajáš 9:6).