BOŽÍ LÁSKA KE SVÉMU LIDU NIKDY NESELŽE

Čtení Žalmu 13 mne inspirovalo k tomu, abych vám poslal pár povzbuzujících slov, které jsem získal z této požehnané kapitoly.

Slova tohoto žalmu pocházejí od Davida. Ptal se: „Jak dlouho mne budeš opomíjet, Pane? Navěky? Jak dlouho budeš skrývat svou tvář přede mnou? Jak dlouho budu den co den cítit zármutek v srdci? Jak dlouho bude nade mnou můj nepřítel vítězit?“

Zní to tak, že Davidovi se zdálo, že Bůh jej úplně nechal se trápit a probouzet se každý den s černým oblakem, visícím nad ním. Jedno celé období, David volal ze zoufalství: „Bože, bude tento pocit osamělosti trvat navždy? Kdy odpovíš na moje modlitby?“

Když nás zavalí problémy, přestože víme, že milujeme Pána – když se vysvobození zdá vzdálené a beznadějné -, klesáme pod tlakem. Právě teď, někteří ze čtenářů těchto slov, klesá pod hrozným tlakem zdánlivě neřešitelné situace. Jsou na pokraji totálního zoufalství.

Uprostřed své zkoušky, David se ptal: „Jak dlouho budu mít úzkost v duši?“ Vymýšlel jeden plán za druhým, jak vyváznout ze svého problému – avšak všechny jeho plány a úmysly ztroskotali. Pak už nemohl přijít na nic dalšího, na žádné přijatelné řešení. Byl úplně na konci.

Jak zarmucující je vidět záblesk naděje, paprsek slunce, které pak opět pohltí zoufalství. Pamatujte na to, že toto vše se stalo zbožnému muži, člověku podle Božího srdce. David se prokázal jako člověk s velikou důvěrou v Pánu. Přesto, podobně nám, David procházel těžkými obdobími, jak to popisuje v tomto žalmu.

Jak se David zvedl z této jámy zoufalství? „Na tvoji lásku spoléhám… Hospodinu svou píseň zazpívám.“

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o důvody, proč projít s důvěrou vaší momentální zkouškou:

- Bez ohledu na zuřící bouři, náš drahý Pán bude pořád živit ptáky na obloze, oblékat polní lilie a starat se o oceán plný ryb. „Váš nebeský Otec je živí.“ Ani jeden pták nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.
- Co by to bylo za Otce, kdyby se staral o všechna stvoření na zemi a zároveň by zanedbával své děti? Ježíš nás pobízel, abychom neměli starosti kvůli každodenním potřebám a problémům, protože „On se o vás stará.“

Opravdu, Pán vás miluje a neodvrátí se od vašich proseb. Držte se Jeho zaslíbení. Jděte dál ve víře. Očekávejte na Něj trpělivě. On vás nikdy nezklame.