NASTUP DO ARCHY

John Owen, velký puritánsky kazatel, pronesl toto poselství svému sboru 9. dubna 1680:

„Víte, že již mnoho let vás neustále varuji před blížící se katastrofální dobou a zamýšlím se nad hříchy, jež jsou její příčinou. Řekl jsem vám, že soud začne v Božím domě; že Bůh zřejmě zatvrdil naše srdce před Jeho bázní… a že nikdo neví, jaká bude moc Jeho hněvu. Předpověděl jsem vám o nebezpečné, skličující, katastrofální době… Tato doba je již za dveřmi a vchází k nám.“

Bůh skutečně poslal svůj hrozný soud na tehdejší společnost. John Owen se dožil pláče nad planoucím holocaustem, jež pohltil Londýn.

Přesto, dřív než by jakákoliv z katastrof nastala, Owen věrně volal ze své kazatelny: „Ukážu vám, jak bychom se měli chovat během těch zúzkostňujících neštěstí, která na nás přicházejí a možná se do nich ponoříme až po krk.“

Milovaní, my žijeme v úplně stejné době, jaká byla Owenova. A v dobách jako tyto, existuje pouze jedna reakce na přicházející bouři. „Spravedlivý z víry bude žít.“

Owen napomínal své lidi se slzami: „Připravte si archu pro bezpečí vás a vašich rodin.“ Poté přidal: „Archa je Ježíš Kristus. Neexistuje jiná cesta, jiná archa, neboť prorok Izaiáš, veden Pánem, prohlásil: ´Nebo bude muž [Kristus] ten jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem, jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprahlé.´ Toto je naše archa! Požehnaní jsou ti, kteří doufají pouze v Něho. Nevím o žádném jiném bezpečí a vysvobození ze zkoušek a soužení, přicházející na zem, než o víře v Krista – On je naše jediné útočiště.“

Můžeme vidět nebezpečí ze všech stran, včetně ďábla a jeho knížat, kteří chtějí naši víru potopit v pochybnostech. Jenomže my máme kolem sebe ohnivou stráž andělů a Boha, který přisahal, že nás provede jakoukoliv katastrofou, které bychom čelili.

Dovolte, abych se vás zeptal: chcete čelit přicházející bouři s tichou jistotou a pokojnou myslí? Tak zemřete dnes vlastním cestám a prostředkům na vlastní záchranu a odevzdejte zachování vašeho života plně do Boží péče. On je váš dobrý a milující Pastýř.

Upřete svůj pohled na Ježíše. On je naše naděje.