UŠETŘENI PŘED SOUDEM

Krev Kristova očišťuje od každého hříchu. Je naším vzkoupením. Ale v první řadě je naším bezpečím. Je to Boží způsob, jak ušetřit lidi připravené na úplné osvobození. Pamatujte si, že v noci paschy byli Izraelité v bezpečí, ale nebyli ještě vysvobozeni. Ještě museli projít Rudým mořem, pouší, bojovat s obry, čelit hradbám a nepřátelským pevnostem.

Jsem přesvědčen, že předtím, než budu moci bojovat proti knížectvím a velmocem, předtím, než odolám pokušení a chtíči (naším moderním obrům), musím vědět, že v Kristově krvi jsem v bezpečí! I když ještě nejsem úplně vysvobozen, jsem ušetřen soudu. Pozemští nepřátelé se vynořují, ale krev ze mě udělala neohroženého vojáka.

Nemůžete bojovat proti obrům, bourat pevnosti nebo stát proti drtivé převaze, pokud v krvi nemáte záruku naprosté bezpečnosti. Musím si být jistý, že jsem v bezpečí! Bez ohledu na to, co mé srdce říká, bez ohledu na to, jak vinný nebo odsouzení hodný se cítím, bez ohledu na hlasy, které slyším. Nebudu souzen, protože krev na dveřích mého srdce mě zachrání před jeho pohledem.

Stále pochybujeme o naší bezpečnosti. Kdyby Bůh založil naši bezpečnosti na naší lásce k němu, nebo na naší osobní dobrotě, byli bychom ve větším nebezpečí, než ti, kteří porušili zákon. Tam, kde je víc milosti, jsou vyšší nároky. Nemáme naši bezpečnost ve svých rukou. Bůh ji bere do svých a je založena jen na jeho milosti a milosrdenství. Není to naše oddanost, poslušnost nebo naše dobro, ale pouze jeho milosrdenství. Poslušnost a oddanost jsou výsledky naší lásky ke Kristu.

Nebyl to nekvašený chléb, který zachránil děti Izraele, ale krev. Ani jeden Izraelita nebyl v nebezpečí kvůli nějaké osobní chybě. Všichni byli v bezpečí, dokud soud nepřešel. Uposlechli a natřeli krev na veřeje. Jsme povoláni, abychom vyznali Kristovu vykupující krev a důvěřovat v ni.

Bůh nikdy nezamýšlel, aby jeho děti žily ve strachu, s úzkostí nebo vinou. Připravil pro ně odpočinek, dokonalou, úplnou bezpečnost v krvi jeho drahého Syna. Tímto laskavým činem řekl Bůh Izraeli: "Vidíte, že jsem vás zachránil a ušetřil soudu. Nechte mě nyní, abych vás vysvobodil tělesně. Ušetřil jsem vás, abyste se stali svatými.

Neměnnou skutečností je, že ke Kristově krvi nemůže být nic přidáno, abychom byli více v bezpečí. Krev je naším dokonalým útočištěm a chrání nás před hněvem. Díky ní nás Bůh přijímá . Apoštol Pavel říká: "Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem" (Římanům 5:9).