BŮH JE ODPLATITEL

Je jen malý smysl v modlitbě, pokud plně nevěříme, že Bůh je odplatitel těch, kdo jej horlivě hledají.

Jsem přesvědčen, že Bůh má potěšení v dávání důkazů své dobroty svým drahým dětem. David, Žalmista trval na tom, že Bůh je štědrý a má sklon k soucitu, že jeho milost je velká, a že je pro Něj nemožné odmítnout toho, kdo ho úpěnlivě prosí o pomoc. Dělá mu radost odpouštět hříchy – je vždy smířlivý.

Jedno z mých oblíbených míst v Písmu je Žalm 31:19-20,

„ Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals jsi těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky.“

Přemýšlej o tom! Nejprve Bůh říká, že musíme věřit, že je odplatitelem víry – potom nám Žalmista říká, „ Ó, jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí..a v tebe doufají.“

Pokladnice velké dobroty – dobroty nastřádané pro jeho lid, nejen ve slávě, ale i nyní v každodenním životě!

Denně se modlím toto: „Pane, tys zaslíbil odměnit mou víru, jestliže budu doufat v tebe i před lidmi, ale já potřebuji, cos zaslíbil. Potřebuji novou sílu a novou naději, více pokoje, který je nad každé pomyšlení. Pane, žádám jen o to, cos zaslíbil. To je ta nejvyšší dobrota, mít nové zjevení tvé sladké přítomnosti. To je to po čem toužím jako po své odplatě.