CHVÁLA BOHU ZA JEHO NĚŽNÉ MILOSRDENSTVÍ

Mám krátké poselství pro ty, kdo procházejí nějakou bolestivou, přemáhající situaci. Nemluvím teď k těm, kdo nyní vychutnávají čas odpočinku od trápení, kteří neprocházejí žádný druh bolesti nebo zármutku. Díky Bohu za období tichého odpočinku.

Skutečně, přijímám tolik dopisů od vzácných následovníků Ježíše, kteří žijí s neuvěřitelným vnitřním smutkem a v obdobích krize: rozvod, děti na drogách nebo ve vězení, úmrtí partnera. Jedna žena, která je tak zamilovaná do Ježíše, truchlí nad smrtí třech svých dětí, které se udusily v ohni. Jeden pastor truchlí pro svou ženu, která opustila jeho i děti kvůli lesbické milence. A to pokračuje dál a dál, tak mnoho dobrých lidí nese tíhu žalu a bolesti.

Mám poselství pro ty, kdo trpí smutkem, mají nějaké hoře nebo žijí s bolestí. V Žalmu 40, David volá, „Obklopily mě pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny mě dostihly, že přes ně nevidím – je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž mě Hospodine ráčíš vysvobodit, na pomoc Hospodine pospěš mi!“(Ž 40, 13-14) „Ať se však radují a veselí v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: Veliký je Hospodin! ti, kdo milují tvé spasení. Já sám jsem nuzný a ubohý – kéž bys na mě, můj Pane, pomyslel!“ (Ž 40, 17-18).

Byl jsem tak požehnán a potěšen tím jedním řádkem ve verši 18: „Kéž bys na mě Pane pomyslel.“ Představuji si to. Pán Bůh, který stvořil všechny věci, Bůh vesmíru, přemýšlí o mně.

Dokonce i nyní, v této těžké hodině, jeho myšlenky patří tobě, ve chvíli, kdy to potřebuješ.

Když byl Izrael zajatcem v Babylonu, oplákávající ztrátu svých domovů a rodin, snášející hoře a potíže, Bůh jim poslal slovo skrze Jeremiáše: „Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“ (Jer. 29,11), Bůh řekl svému lidu, „Vaše noční můra skončí. Mám o vás jen dobré a milující myšlenky, a když mě budete hledat celým srdcem, naleznete mě“ (viz Jer. 29,11-13)
.
Bůh na tebe není rozzuřený. Svatý lide nermuť se a nekolísej ve své důvěře v Něho. V časech tlaků a pocitů osamělosti a odmítnutí, uchyl se k modlitbě. Vylej své srdce Pánu. On na tebe myslí a pracuje pro tebe.