ZNAK ZAVÁZANÉHO SLUŽEBNÍKA

Žalmista David řekl: „ Moje ucho jsi propíchnul“(viz Žalm 40:6). To může být interpretováno jako význam, „ Ty, kterýž jsi mne přijal jako otroka,“ narážka na zvyk pánů, kteří probodli ucho otroka, jenž odmítl nabízenou svobodu (viz Exodus 21:6). Jinými slovy, „ V mém uchu je dírka, která mě určuje pro Pána, pro život a věčnost.“ Už jsi dovoli Duchu Svatému probodnout tvé ucho?

To, co označuje zavázaného služebníka je, že zavázal sebe sama k tomu, že dá všechen svůj čas do služby svému pánu. Není nic záhadného na tomto způsobu života. Začíná to závazkem dát Pánu to nejlepší ze svého času a pak je to uváděno v praxi v každodenním životě!

Není to o tom teď navrhnout, že bychom se všichni měli vzdát svých zaměstnání a kariéry a vstoupit do služby na plný úvazek. Příliš mnoho křesťanů se dnes dostává mimo Boží vůli právě tím, že vyjdou příliš troufale, opouští zodpovědnost budování rodiny a vytrhnou kořeny, aby mohli takzvaně „jít vírou“. Větší věc je být vytrvalý v dávání Pánu více kvalitní čas tam, kde právě jsi. Jde o to, učinit Krista středem všeho, jak rodiny, práce a všech věcí točících se kolem toho. Kristus se pak stává ohniskem našich myšlenek a trávíme čas v jeho přítomnosti, naslouchajíc jeho hlasu a poslouchajíc jeho příkazy.

Služebník, který je zavázán, svou duši více dává než bere. Spolu s Pavlem může říci, „Rozhodl jsem se neznat mezi vámi nic víc než Krista ukřižovaného a vzkříšeného.“ Takového služebníka nezajímá služba za odměnu nebo osobní zisk. Jeho mzdou je sláva a čest, kterou uděluje svému Pánu. Pravý zavázaný služebník, který je oddaný celoživotní službě, je označen Pánem zvláštním způsobem. Nemůžete takového služebníka přehlédnout, protože on nese na svém těle znamení svého Pána.

Co označuje zavázaného služebníka v této době? Je to jasně odhaleno v Písmu jako znak zlomeného, kajícného ducha, který pláče nad ohavnostmi učiněnými Pánu. Náš Mistr nepropichuje ucho jehlou, ale „rozbíjí“ srdce svým kladivem.

„Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. „Projdi to město, projdi Jeruzalém“, řekl mu Hospodin, „ a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.“ (Ezechiel 9:3-4)

Dalším znakem zavázaného služebníka je obřízka neučiněná lidskou rukou. Ta vyjadřuje totální oddělení od světa pro Krista. To znamená, že všechny vlastní plány, schémata a sny jsou zanechány a zájmy a břemena Pánova se stávají svrchovanými.