PŘIPOMÍNÁNÍ SI DŘÍVĚJŠÍCH BOŽÍCH DOBRODINÍ

Nic nás nemůže lépe povzbudit, abychom přišli ke trůnu milosti, než připomínka dřívějších Božích dobrodiní.

Naše víra by podlehla protivenstvím a naše srdce by zadusil zármutek, kdybychom nebyli vyučeni, abychom věřili podle svých dřívějších zkušeností. To nám pomáhá věřit, že on uslyší modlitby svého lidu a vždycky učiní totéž, co soucitně učinil již dříve.

Co pro tebe Bůh již učinil? Jak jsi s ním kráčel v minulých letech? Nedodržel snad své slovo? Selhal někdy?

„Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval?“ (Žalm 85:7).

Toto jsem učinil svou modlitbou: „Pane, udělej to znovu! Obnova? Udělej to znovu. Posilnění a občerstvení Duchem svatým? Pane, udělej to znovu! Zázraky v minulosti? Pane, udělej to znovu!“

Vydej se zpět k Zákonu a naslouchej, co je tam zjeveno o jeho povaze: „Hospodin prošel kolem něj a volal: Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích…“ (Exodus 34:6-7).

Takový Bůh byl, je a bude! Bůh tě do nynějška zachoval; proč by se měl nyní od tebe odvrátit?

Požehnaný, kdo doufá v Hospodina!