MOCNÁ BOŽÍ RUKA

„Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí!“

Dokonce i přestože někteří křesťané vědí, že jim je odpuštěno a jsou zachráněni, postrádají vědomí moci proti tělu. Nedošli k poznání „plnosti vysvobození“ ze své zlé přirozenosti.

Křesťane, svou krví on nás vysvobozuje, svou mocnou rukou láme moc hříchu v nás. Hřích stále přebývá v nás, ale nevládne!

„Vysvobozen z otroctví silou jeho ruky.“ Jak neuvěřitelně povzbuzující slovo v těchto dnech deziluze a nadlidského úsilí být svobodný od moci hříchu. Zdráháme se uznat dílo Boží ruky. Jde to proti naší pýše, našemu smyslu pro spravedlnost, naší teologii, přijmout pravdu, že naše záchrana z nadvlády hříchu přichází z moci Boží ne z naší vlastní.

Ale podívejme se na náš příklad: Izrael vyšel ozbrojený, ale všechny bitvy byly Pánovy.

„Ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj „ (1 Samuel 17:47)

Je to zaznamenáno v Exodu, že děti Izraele zpívali chvály Bohu poté, co mocnou rukou Boží přešli bezpečně Rudé moře.

Krev ochránila Izrael před Božím soudem, ale mocná Boží ruka vysvobodila je z moci těla. Oni zakusili bezpečí a jásali v něm; nyní potřebovali moc!

Moc vypořádat se se starým nepřítelem a moc vyzbrojit se proti všem novým nepřátelům, kteří přijdou. Tato moc je v Pánově silné a mocné ruce.

Byla nám dána velká a vzácná zaslíbení, která předčí ta, co byla dána Izraeli. Bůh zaslíbil, že nás vysvobodí ze všeho zlého a posadí nás na nebeská místa v Kristu Ježíši, svobodné od nadvlády hříchu.

Ale nejprve se musíme naučit nenávidět hřích – žádný souhlas, žádné kompromisy. Rozmazluj svůj hřích, hraj si s ním, nech ho zůstávat, odmítni zničit ho – a jednoho dne se stane tou nejúmornější věcí ve tvém životě.

Nemodli se za vítězství nad hříchy těla dokud si nevypěstuješ nenávist k nim. Bůh nebude mít co dočinění s našimi výmluvami a ústupky. Jsi zotročen tajným hříchem, který zapříčiňuje nepokoj a trápení jak fyzicky tak duchovně? Nenávidíš ho? Cítíš Boží svatý hněv proti tomuto hříchu?

Dokud nebudeš toto cítit, vítězství nepřijde.