CESTA VYDANOSTI

Bůh začíná tento proces tím, že nás shodí ze sedla našeho vysokého koně. Doslovně se to stalo Pavlovi. Jel si svou sebejistou cestou do Damašku, když z nebes přišlo oslepující světlo. Pavel byl shozen na zem a celý se chvěl. Potom z nebes promluvil hlas: „Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ?“ (Skutky 9:4).

Pavel věděl, že v jeho životě něco chybí. Znal Boha, ale neměl o něm zjevení z první ruky. A teď, na kolenou, slyšel z nebes tato slova: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ“ (9:5). Tato slova převrátila Pavlův svět vzhůru nohama. Písmo říká: „Řekl tedy s rozechvěním a bázní: Pane, co chceš, abych dělal?“ (9:6). Pavlovo obrácení bylo pozoruhodnou prací Ducha svatého.

Pavel byl veden Duchem svatým do odevzdaného života. Ptal se: „Pane, co chceš, abych dělal?“ a jeho srdce volalo: „Ježíši, jak ti mohu sloužit? Jak tě mohu poznat a potěšit? Na ničem jiném mi nezáleží. Všechno, co jsem dělal, je lejno. Ty jsi teď pro mne vším.“

Pavel neměl žádné jiné ambice ani žádnou jinou hybnou sílu svého života, než toto: „Abych získal Krista“ (Filipským 3:8). Podle dnešních měřítek úspěchu Pavel totálně zkrachoval. Nepostavil žádnou budovu. Neměl žádnou organizaci. A jeho metodami ostatní vůdci pohrdali. Ve skutečnosti zvěst, kterou Pavel kázal, urážela velký počet jeho posluchačů. Občas byl dokonce za své kázání kamenován. Jeho téma? Kříž.

Až budeme stát před Bohem při posledním soudu, nebudeme souzeni podle našich služeb, úspěchů či počtu obrácených lidí. Ten den bude platit jiné měřítko úspěchu: Byla naše srdce plně vydaná Bohu? Odložili jsme stranou svou vlastní vůli a svůj rozvrh dne a převzali jeho? Podlehli jsme tlaku vrstevníků a následovali dav, anebo jsme hledali jeho, aby nám on sám určil směr? Běhali jsme od jednoho semináře ke druhému, abychom hledali smysl života, anebo jsme našli své naplnění v Něm?

Mám jen jednu ambici, a to čím dál tím více se učit říkat pouze to, co mi dává Otec. Nic z toho, co řeknu či udělám sám ze sebe, nestojí za nic. Chci prohlásit: „Vím, že můj Otec je se mnou, protože činím pouze jeho vůli.“