NEOCHVĚJNÉ ZASLÍBENÍ

Bůh nám dal pro život na této zemi neochvějné zaslíbení. Říká, že když se nás pokusí náš nepřítel podvést, „Můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: Hle, jsem zde“ (Izaiáš 52:6, B21). Jinými slovy, Bůh říká: „Když budeš v nejtěžší zkoušce, já přijdu a promluvím k tobě. Uslyšíš mne, jak říkám: ‚To jsem já, Ježíš, Tvůj Spasitel. Neboj se.‘

V Matouši, ve 14.kapitole, byli učedníci v hrozné bouři na člunu. Byli zmítáni větrem a vlnami. Náhle uviděli Ježíše, jak k nim kráčí po vodě. Písmo říká: „Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy“ (Matouš 14:26, B21). Co udělal Ježíš v ten hrůzu budící okamžik? „‘Vzchopte se, to jsem já!‘, promluvil na ně hned Ježíš. ‚Nebojte se.‘“(14:27, B21, kurzíva autorova).

Divil jsem se, proč Ježíš použil právě tato slova: „Vzchopte se.“ Proč by to říkal mužům, kteří si myslí, že jsou na pokraji smrti?

Výraz vzchopit se znamená „být osvobozen od strachu“. A zde, ve chvíli úzkosti, která na učedníky dolehla, Ježíš použil slovo označující jeho totožnost. Mějte na mysli, že tito muži jej znali osobně. A on očekával, že budou na jeho slovo reagovat vírou. Říkal: „Otec slíbil, že k tobě přijdu ve tvé bouři. Je psáno: ‚V ten den poznají, že já jsem ten, který prohlašuje: Hle, jsem zde‘(Izaiáš 52:6). Přicházím k tobě ve tvé bouři. Jsem to já, Ježíš, jsem zde s tebou uprostřed toho všeho. A tak se vzchop.“ Náš Spasitel od nás očekává, ve chvíli naší úzkosti, reakci víry.